PRÁVNÍ PODMÍNKY

OBECNÉ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK:

Provozovatel těchto webových stránek neručí za správnost, úplnost či aktuálnost informací na Internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživatelům mohou případně vzniknout v souvislosti s užíváním Internetových stránek, za předpokladu, že ze strany Provozovatele ani autorů neexistuje prokazatelně úmyslné provinění nebo provinění z hrubé nedbalosti. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv libovolné změny obsahu nebo funkčnosti Internetových stránek a to bez předchozího upozornění.

2. ODKAZY A LINKY:

Provozovatel a autoři nenesou žádnou zodpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob, na které Internetové stránky odkazují. Provozovatel a autoři výslovně prohlašují, že v době uvedení linku či odkazu neobsahovaly zmiňované stránky ilegální obsahy. Provozovatel a autoři nemají žádný vliv na aktuální nebo budoucí podobu a obsahy těchto stránek. Proto se tímto výslovně distancují od všech obsahů všech odkazovaných stránek, které byly změněny po uvedení odkazu. Toto stanovení platí pro všechny uvedené linky a odkazy mimo vlastní Internetové stránky, tak jako pro cizí záznamy v obsahu Internetových stránek. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště pak za škody, které vzniknou užitím nebo neužitím takovýchto poskytnutých informací, odpovídá samotný poskytovatel stránek, na které je odkazováno, nikoliv osoba, která přes link na příslušné stránky pouze odkazuje.

3. AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANNÉ ZNÁMKY:

Obsah Internetových stránek je chráněn autorským právem, pokud není uvedeno jinak. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších vyhlášek může provozovatel vykonávat majetková práva k Internetovým stránkám. Všechny ochranné a registrované obchodní známky zmíněné v rámci Internetových stránek podléhají neomezeně stanovením platných zákonů. Používání, přenášení, pozměňování obsahu Internetových stránek není bez výslovného písemného souhlasu autora dovoleno.

4. AUTORSKÉ PRÁVO:

Veškeré texty, obrázky i další obsah zveřejněný na Internetových stránkách podléhají - pokud naní uvedeno jinak - autorským právům společnosti Vorwerk & Co. KG, Wuppertall. Žádný obsah ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vorwerk & Co. KG, 42270 Wuppertall ukládány, kopírovány, reprodukovány nebo předány třetím osobám. VORWERK je registrovaná obchodní známka. Autorské právo k publikovaným položkám, které vytvořil sám autor, náleží výhradně autorovi stránek. Reprodukce nebo jiné použití takových grafických, zvukových souborů, videosekvencí a kopírování v jiných elektronických nebo tištěných médiích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

5. PRÁVNÍ ÚČINEK VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK:

Tyto právní podmínky jsou považované za část Internetových stránek. V případě, že části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo nejsou úplné vůči platné právní situaci, zůstávají zbylé části tohoto těchto právních podmínek v jeho obsahu a platnosti nedotčeny. Provozovatel může kdykoliv upravit právní podmínky změnou tohoto textu. Poslední aktualizace: Září 2017