Ochrana osobních údajů

1 OCHRANA OSOBNÍHO ÚDAJŮ

1.1 ZÁSADA
Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů při shromažďování, zpracování a využívání dat v souvislosti s vaší návštěvou našich webových stránek. Vaše údaje jsou chráněny v rámci ustanovení právních předpisů. Níže najdete informace, která data během vaší návštěvy na našich stránkách shromažďujeme a jakým způsobem je využíváme.

1.2 SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše webové stránky můžete zpravidla navštívit, aniž bychom od vás požadovali vaše osobní údaje. Dozvíme se pouze název vašeho poskytovatele internetových služeb, typ a verzi prohlížeče, webovou stránku, ze které jste se dostali na náš web, a webovou stránku, kterou u nás navštívíte, včetně časového údaje, kdy byl poslán požadavek na server. Tyto informace se vyhodnocují ke statistickým účelům a potom se mažou. Samotný návštěvník přitom zůstává anonymní.

Osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pouze tehdy, když chcete využít některou z našich nabídek na internetu a ke zpracování vašeho požadavku jsou zapotřebí příslušná data.

1.2.1 SOUBORY COOKIE
Cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají místně v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka našeho webu a které umožňují znovu poznat jeho webový prohlížeč.

Většina používaných souborů cookie es po skončení prohlížení stránky z pevného disku opět odstraní (tzv. krátkodobé - „session“ - cookies). Některé soubory cookie ale zůstávají uloženy ve vašem zařízení natrvalo mezi jednotlivými relacemi a umožní nám rozpoznat váš počítač při další návštěvě (tzv. dlouhodobé cookies).

Získané údaje se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka webových stránek, pokud k tomu tato osoba neudělila souhlas, a nespojují se s daty o nosiči pseudonymu.

1.2.2 POUŽITÍ COOKIES

1.2.3 SOUHLAS S POUŽITÍM COOKIES
Při návštěvě našich webových stránek udělíte souhlas, abychom používali coockie. Tento souhlas můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat.

Povolení můžete odvolat různým způsobem: V bezpečnostních nastaveních svého prohlížeče můžete ukládání cookies omezit nebo úplně zakázat. Informace o tom, jak příjem cookies nastavit, najdete v nápovědi výrobce prohlížeče:

Pokud si chcete být jisti, že nedeaktivujete cookies, které jsou zapotřebí pro používání určitých funkcí na naší stránce, můžete pro tuto webovou stránku (vorwerk.cz, i.e. corporate.vorwerk.de/cs) nastavit cíleně výjimku, tzv. cookie opt-out. Odmítnutí cookies pro optimalizaci webové stránky: Opt out Google Analytics

1.3 POUŽITÍ A PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A URČENÍ ÚČELU
Pokud jste nám dali k dispozici své osobní údaje, použijeme je výlučně k poskytnutí smluvně sjednaných služeb, k poskytování zákaznického servisu a k odpovědím na vaše dotazy. Přitom se ukládají údaje, které jsou potřebné pro vyřizování vašich požadavků. Pod užitím údajů se rozumí také předání adresových dat firmám skupiny Vorwerk a třetím osobám za účelem rozesílání reklam. Použití vašich údajů k reklamním účelům můžete kdykoli odmítnout. Pošlete nám informaci na adresu:

Vorwerk & Co. KG
Mühlenweg 17 – 37
42270 Wuppertal
E-Mail: vorwerk(at)vorwerk.de 

1.4 PRÁVO NA INFORMACI O ULOŽENÝCH ÚDAJÍCH
Na požádání vám sdělíme v souladu s platnými právními předpisy, zda jsme uložili vaše osobní údaje a o které údaje se jedná.

1.5 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Vaše údaje chráníme pomocí technických a organizačních opatření před přístupem nepovolaných osob, ztrátou a zničením. Tato bezpečnostní opatření průběžně zlepšujeme v souladu s technologickým vývojem.


2 VEŘEJNÝ SOUPIS NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI

Německý spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG) předepisuje v ustanovení §4g, že pověřenec pro ochranu osobních údajů musí vhodným způsobem poskytnout každému na žádost informace v souladu s ustanovením § 4e zákona BDSG. Tyto informace a další údaje jsou zaznamenány u pověřence pro ochranu osobních údajů firmy Vorwerk & Co. KG ve formě obsáhlých a detailních soupisů. Pro vaši orientaci jsme níže sestavili stručně nejdůležitější údaje firmy Vorwerk & Co. KG. Na požádání vám rádi sdělíme, zda a v jakém systému automatizovaného zpracování jsou osobní údaje k vaší osobě případně uloženy a o jaké údaje se jedná. Vaše právo na přístup k údajům podle ustanovení § 34 BDSG tím není omezeno.

2.1 NÁZEV ZODPOVĚDNÉHO MÍSTA
Vorwerk & Co. KG

2.2 ČLENOVÉ VEDENÍ FIRMY
Reiner Strecker (managing partner)
Frank van Oers (managing partner)
Rainer Christian Genes (managing partner)

POVĚŘENÝ MANAŽER PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ (CIO)
Axel Scarponi

2.3 ADRESA ZODPOVĚDNÉHO MÍSTA
Mühlenweg 17 – 37
42270 Wuppertal

2.4 URČENÍ ÚČELU SBĚRU, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ÚDAJŮ
Předmětem podnikání firmy je výroba a prodej domácích elektrospotřebičů, domácích předmětů a textilií všeho druhu, jakož i poskytování služeb a účast ve výrobních či obchodních firmách a firmách poskytujících služby všeho druhu. Údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány za účelem provozování shora uvedené činnosti.

2.5 POPIS DOTČENÉ SKUPINY OSOB A JEJÍCH ÚDAJŮ NEBO JEJICH KATEGORIÍ ÚDAJŮ

Údaje zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů, pokud jsou zapotřebí k účelům uvedeným pod bodem 4.

2.6 PŘÍJEMCE NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ, KTERÝM MOHOU BÝT TYTO ÚDAJE PŘEDÁNY

Státní orgány, pokud se mohou odvolat na právní předpisy, které mají přednost, externí dodavatelé podle §11 německého Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a externí místa nebo vlastní firemní oddělení za účelem uvedeným v bodě 4.

2.7 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO VÝMAZ ÚDAJŮ
Podle zákona existují různé povinnosti a lhůty pro úschovu údajů. Po uplynutí těchto lhůt se tyto údaje pravidelně likvidují. Údaje, na které se nevztahují tato ustanovení, se likvidují ve chvíli, kdy již nejsou zapotřebí k účelům uvedeným v bodě 4.

2.8 PLÁNOVANÉ PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STÁTŮM
Předání údajů třetím státům se neplánuje.

Vorwerk & Co. KG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Stav: duben 2016